Địa chỉ: Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang

Trường mầm non Hồng Giang tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020-2021